Hot News
Home / Hà Nội / Quan ly san xuat – CONG TY TNHH NOI THAT TIEN BO

Quan ly san xuat – CONG TY TNHH NOI THAT TIEN BO

Điều hành và quản lý các hoạt động liên quan tới việc sản xuất và kỹ thuật.

 Chịu sự quản lý trực tiếp của ban Giám đốc Công ty;

 Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất trong Công ty. vµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty

 Giám sát và thực hiện việc soạn thảo, bổ sung và áp dụng các quy trình, biểu mẫu trực thuộc bộ phận

sản xuất và liên quan đến các hoạt động của bộ phận sản xuất.

 Kết hợp với ban Giám đốc, Phòng kế hoạch, phòng kinh doanh lập và thực hiện kế hoạch sản xuất.

 Chịu trách nhiệm điều động phân công lao động hợp lý, đảm bảo kế hoạch sản xuất được triển khai

đúng tiến độ.

 Chịu trách nhiệm xử lý các sản phẩm, sự cố trong quá trình sản xuất, đề xuất ban GĐ xem xét phê

duyệt.

 Kết hợp với ban Giám đốc và phòng Hành chính trong việc tuyển dụng nhân sự tại bộ phận sản xuất

khi có nhu cầu.

 Giám sát việc thực hiện việc bảo quản, quản lý hàng hóa trong quá trình sản xuất.

 Xem xét và đề xuất các nhu cầu đầu tư sửa chữa phương tiện sản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất.

 Đảm bảo cán bộ nhân viên tại xưởng sản xuất được Giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành

kỷ luật.

 Thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về các hoạt động sản xuất tại bộ phận sản xuất

tới ban Giám đốc khi được yêu cầu.

 Giám sát việc thi hành các quy định kỷ luật của Giám đốc đối với cán bộ công nhân viên trong Công

ty.

 Nắm bắt các tư tưởng cán bộ công nhân viên, báo cáo kịp thời với Ban Giám đốc trường hợp cần

thiết.

 Điều hành mọi hoạt động sản xuất tại phân xưởng theo lệnh của ban Giám đốc.

 Chịu trách nhiệm trước BGĐ Công ty về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phó.

 Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm hiện tại công ty đang sản xuất để sản

phẩm đạt chất lượng ở mức cao hơn.

 Tư vấn ban giám đốc, đưa ra lộ trình phát triển những dòng sản phẩm cần thiết khác mà công ty chưa

tổ chức sản xuất được.

 Hỗ trợ khảo sát công trình mới, kết hợp cùng phòng thiết kế đưa ra ý tưởng. Giám sát nghiệm thu

công trình hoàn thành đúng tiến độ.

 Theo dõi định mức vật tư, nhân công để đưa vào Định mức sản phẩm, làm cơ sở tính giá thành sản

phẩm.